PROGRAM LOWE

- „Lokalny Ośrodek  Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych” w Gminie Świlcza 

 przy Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej

1.       Cele projektu:

·       zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie;

·       potrzeba zaktywizowania biernych edukacyjnie dorosłych (szczególnie z grup

zagrożonych wykluczeniem);

·       utrzymanie zaangażowania tych osób przez dobór odpowiednich form i zakresu oferty edukacyjnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań;

·       upowszechnienie edukacji dorosłych w Polsce.

2.       Planowane efekty:

·       uaktywnienie i zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek zorganizowanych formach edukacji;

·       zaktywizowanie dorosłych, dotychczas niebiorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się;

·        

3.       Wartość projektu:  249 tys. złotych.

4.       Projekt jest w całości finansowany ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego

5.       Będzie funkcjonował w naszej szkole od października do 30 czerwca 2018 roku. Realizujemy Program wspólnie z gminą Świlcza, wspólnie też napisaliśmy wniosek.

6.       Kto może uczestniczyć w Programie „LOWE”:

·       rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny oraz inne osoby dorosłe z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych (mieszkańcy gminy Świlcza i gmin sąsiednich), w szczególności osoby:

  •    z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych;
  •    z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej zasadniczym zawodowym lub średnim i       policealnym zdobytym w zeszłym wieku);
  •     związane z rolnictwem;
  •     nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
  •    podlegające  formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
  •     w wieku 45+korzystające ze wsparcia Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w ramach umowy o powierzenie grantu

Uwaga: wystarczy spełnić tylko jeden z powyżej wymienionych warunków, aby uczestniczyć w Programie.

7.       Co proponujemy w ramach realizacji Programu ( do wyboru):

·       Naukę obsługi komputera (w nowej pracowni komputerowej), poczty elektronicznej, tworzenie własnych   stron www., korzystanie z różnych portali społecznościowych (Facebook), przygotowanie prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, obsługę konta elektronicznego e-płatności, e-zdrowie, itp., obsługę telefonów komórkowych różnych generacji i ich funkcji;

·       Naukę języka angielskiego, niemieckiego- poziom podstawowy;

·       Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, umiejętność wypowiadania się, prezentowania siebie, dbania o swoje sprawy, pomoc przy poszukiwaniu pracy, innej aktywności, zakładania własnego biznesu;

·       Zajęcia z ekologicznego i prozdrowotnego trybu życia ( zajęcia na Orliku, w sali gimnastycznej), zajęcia turystyczno-rekreacyjne (wycieczki, wyjazdy integracyjne, itp.);

·       Cafe- klub-dyskusje nieformalne na nurtujące problemy i potrzeby;

·       Inne zajęcia w zależności od potrzeb zgłaszanych w ankietach i rozmowie.

8.       Warunki uczestnictwa w Programie:

·       Zajęcia są bezpłatne, będą odbywać się w godzinach popołudniowych lub według zapotrzebowania uczestników (dni i godziny będą ustalone po dokonaniu rekrutacji uczestników na zajęcia i dogodnych dla nich terminów);

·       uczestnik zajęć nie ponosi żadnych kosztów (powinien jednak uczestniczyć w 80% zajęć, na które się zgłosił ( lista obecności);

·       Podczas rekrutacji uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia i oświadczenie zgodnie z wymogami  Programu LOWE;

·       W trakcie zajęć jest przewidziany catering i wiele innych atrakcji.


Stawiamy na edukację nieformalną (nie będą to stricte zajęcia lekcyjne), przystępną dla dorosłego uczestnika w każdym wieku. Będziemy służyć radą, pomocą. Zajęcia będą prowadzić częściowo nasi nauczyciele, a częściowo firmy zewnętrzne. Naszym celem jest podwyższenie umiejętności, które przydadzą  się i ułatwią funkcjonowanie uczestnikom naszego Programu w dzisiejszym świecie, w dobie różnych nowinek elektronicznych i technicznych oraz ułatwią poruszanie się na rynku pracy.

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!!! – Rekrutacja - do 6 listopada br. Na każde pytanie chętnie odpowiemy w szkole: tel. (17) 8553245 lub 8553776, lub e-mail:rudnaw@wp.pl lub j.god@wp.pl. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie LOWE oraz dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony www.zsrudnawielka.pl lub otrzymać w sekretariacie szkoły.

dyr. Janina Godlewska

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Świlcza

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej

Tel./email 17 8553 245, e-mail: rudnaw@wp.pl


  1. LOWE_REGULAMIN UDZIAŁU I REKRUTACJI tutaj
  2. ZAŁĄCZNIK 1_Formularz zgłoszeniowy-Lowe tutaj
  3. ZAŁĄCZNIK 2_Oświadczenie-uczestnika-projektu-Lowe tutaj
Projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych” WND-POWR.02.14.00-00-1020/16