" Drugie życie baterii"

Od grudnia 2014 r. bierzemy udział w projekcie " Drugie życie baterii", którego opiekunkami są panie Diana Hodyr i Lidia Czajak. a organizatorem jest ERP Batteries Poland Sp.z o.o.

"Zbieraj baterie do pojemnika niech Ci żadna nie umyka,

Bo w nich ciężkie są metale dla wody niedobre wcale.

Także ich nie lubi gleba, gdyż roślinom ich nie trzeba,

bo gdy znajdą się w sałacie, wodę z mózgu zrobią tacie.

Nie wrzucaj ich do śmietnika, lecz do tego pojemnika!"

więcej i więcej

null


Odnawialne Źródła Energii - OZE

Szkolny konkurs wiedzy więcejnull

Warsztaty Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej więcej.null

Warsztaty dla rodziców więcej null

null

Uczniowie klasy I b pod opieką pani Doroty Szeteli i pani Agaty Micał biorą udział w projekcie „Dbajmy o przyszłość OZE” organizowany przez Fundację PROMETHEUS z Torunia. Celem naszych działań jest:

 • podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów,
 • upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach energii (OZE)
 • efektywności energetycznej wśród młodych ludzi,
 • popularyzacja zachowań proekologicznych,
 • kształtowanie nawyków i wartości uwzględniających dbanie o środowisko z poszanowaniem energii,
 • wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za środowisko wśród uczniów,
 • budowanie/kreowanie innowacyjnego i projektowego myślenia wśród młodych ludzi,
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia u uczniów,
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i grupowej,
 • promowanie działań w zakresie OZE i efektywności energetycznej,
 • przybliżenie uczniom formuły wypełniania wniosków do konkursów o dotacje,

Projekt zakończonynull

KRS:0000270261, cel szczegółowy: ZS W RUDNEJ WIELKIEJ 3910

Na koncie, na które rodzice wpłacają  swój "1%" uzbieraliśmy już 540 zł.

KRS:0000270261, cel szczegółowy: ZS W RUDNEJ WIELKIEJ 3910

............................................................................................................

AKCJA – PRZEKAŻ 1% NA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNEJ WIELKIEJ- SPRAWOZDANIE

Informujemy, że nasza placówka otrzymała środki w kwocie 529 zł 73 gr z przekazanego w ubiegłym roku przez darczyńców 1% podatku na Zespół Szkół w Rudnej Wielkiej. Akcją zbierania i rozliczania pozyskanych środków zajmuje się Fundacja Studencka: „Młodzi-Młodym” z siedzibą w Częstochowie, która wymienione środki nam przekazała w formie umowy darowizny pieniężnej. Z uzyskanych środków zakupiliśmy: 1 drukarkę, 4 myszy przewodowe i pamięć USB (1 sztuka). Wymieniony sprzęt został zamontowany w pracowni komputerowej i będzie służył uczniom naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji. Wspierajcie nadal nasze działania i marzenia o lepszej, nowocześniejszej szkole i przekazujcie 1% podatku. W załączeniu: ulotka promocyjna związana z akcją( którą jeszcze w styczniu br. przekazaliśmy na spotkaniach z rodzicami) i sprawozdanie ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny otrzymanej od Fundacji Studenckiej „Młodzi – Młodym”.

J. Godlewska

więcej


1procentsprudnawielkajpg


SZTANDARY- dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudnej Wielkiej uzyskaliśmy w 2016 roku

Podjęliśmy szereg działań zmierzających do uzyskania sztandaru przez szkoły wchodzące w skład naszego Zespołu Szkół. Dzieci brały udział w konkursach wykonując projekty sztandaru więcej i więcej

null

Oto zwycięski projekt sztandaru: Zuzanna Styka, kl. V, rok 2014

W związku z ubieganiem się o sztandary dla Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej przypominamy dorobek i historię szkoły.

Z kart historii szkoły tutaj

Fragmenty wypowiedzi z wywiadu przeprowadzonego z dyrektor Zespołu Szkół w Rudnej Wielkiej, mgr Janiną Godlewską.

Źródło: Zofia Dziedzic, O zieloną, czystą, zdrową Rzeszowszczyznę... łączymy piękne z pożytecznym [w:] Trzcionka 70/2014, s. 45- 47.)

(…) systematycznie i profesjonalnie edukacją ekologiczną dzieci, a za ich pośrednictwem lokalnego środowiska zajęliśmy się w 1989 roku. Od tego też roku regularnie uczestniczymy w programie: Chronimy lasy – oddajemy makulaturę. (…) Rozpoczęliśmy regularne zbiórki surowców wtórnych. (…) kładliśmy nacisk na szeroko pojmowane edukowanie.

Dzięki takim działaniom, które były korzystne także z ekonomicznego punktu widzenia, zdobywaliśmy coraz więcej dodatkowych środków na modernizację. (…) w 2000 roku nasza szkoła otrzymała za wielorakie i systematyczne działania w zakresie ochrony środowiska I nagrodę i tytuł ekologicznej szkoły w województwie. (…) Posypały się kolejne, tym razem, ogólnopolskie znaki jakości: Zielony Certyfikat I stopnia – szkoła przyjazna środowisku (2005 rok), Zielony Certyfikat II stopnia – szkoła jako ośrodek rozwoju zrównoważonego (2008 rok) i Lider Rozwoju Zrównoważonego (2009 rok). Dzisiaj dysponujemy pokaźnym dorobkiem i różnorodnymi działaniami na rzecz rozwoju zrównoważonego. Uwieńczeniem naszych działań ekologicznych i w kierunku krzewienia idei zrównoważonego rozwoju. Jest prestiżowy międzynarodowy znak jakości: „Zielona Flaga”, którą Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała nam 13 października 2013 roku. W ten sposób dołączyliśmy do światowej sieci szkół „Eco-Schools”. Od czterech lat zajmujemy się także zbieraniem elektroodpadów, zbieramy kartridże, stare telefony komórkowe, nakrętki. Zbieramy także plastikowe nakrętki, które przekazujemy na rehabilitację i sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby, która mieszka w naszym środowisku. Co roku w maju lub czerwcu odbywają się Festyny Ekologiczne, które cieszą się ogromną popularnością. Zatem już od wielu lat priorytetem i misją naszej szkoły jest kształtowanie proekologicznych postaw, uczenie oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody, ale także oszczędnej produkcji i konsumpcji oraz podejmowania racjonalnych działań dotyczących zdrowia i rozwoju człowieka. (…)

W naszej placówce uwzględniamy szeroki wachlarz różnych form aktywności dzieci i młodzieży. Angażujemy w te działania wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, zaprzyjaźnione instytucje. Mogą to być zajęcia w terenie, np. sondaż – ocena stanu środowiska najbliższego otoczenia, lokalizowanie „dzikich” wysypisk, wycieczki na składowiska odpadów komunalnych, do oczyszczalni ścieków, udział w akcjach na rzecz ochrony przyrody, np. sadzenie drzewek, dokarmianie ptaków i innej zwierzyny zimą, prowadzenie debat z mieszkańcami oraz z osobami odpowiedzialnymi za gospodarkę odpadami w gminie, udział w akcjach sprzątania, organizowanie zbiórek surowców wtórnych, nawiązanie współpracy z firmami zajmującymi się odbiorem tych odpadów, udział w warsztatach ekologicznych, konkursach, projektach, badaniach, eksperymentach. (…)

We współpracy z ZK „Wisłok” i Ekoskopem organizujemy dla uczniów wyróżniających się w dobrych działaniach dla środowiska wycieczki do ciekawych przyrodniczo miejsc i rezerwatów: „W poszukiwaniu Ekolandii”. (…) Stale rozszerzamy zakres praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska (…) uczestniczyliśmy w akcji ekologicznej we współpracy z hipermarketem Leclerc: „Dbamy i mamy”. W ramach tej akcji nasi uczniowie pomagali w sadzeniu drzew i krzewów kolegom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli. Za udział w akcji szkoła uzyskała nagrody w postaci kolorowych pojemników na segregację odpadów wewnątrz i na zewnątrz budynku, a uczniowie atrakcyjne nagrody rzeczowe. W październiku w konkursie „EkoNauci Małych Gmin” organizowanym przez Ekoskop i ZK „Wisłok” nasza szkoła zdobyła I miejsce. (…) W konkursie radia Zet „Zdrowo nie znaczy nudno” zajęliśmy I miejsce i otrzymaliśmy nagrodę w postaci zdrowych produktów od firmy „Kupiec” na kwotę prawie 10.000 zł. Były więc wspaniałe paczki ze zdrową żywnością na święta dla naszych uczniów i ich rodzin. (…) Uczniowie wspomagani przez nauczycieli uczestniczą w takich ogólnopolskich programach jak: „Aktywni dla Klimatu”. (…) Kontynuujemy badania w programie: „Badawcza Kampania Klimatyczna – w ramach tej formuły uczniowie gimnazjum realizują od 2012 roku dwa projekty: Rozpoznanie i przeciwdziałanie skutkom powodzi oraz Badanie zapylenia atmosfery. (…)

Od 2005 roku systematycznie uczestniczymy także w badaniach międzynarodowego Programu Globe. Szkoła zajęła 6 miejsce wśród ponad 130 szkół polskich biorących udział w badaniach tego Programu. Uczniowie zaś, uczestnicząc w rozwijających ogólnopolskich seminariach Globe-Games i w turniejach konkursowych, zajmują wysokie lokaty, w skali kraju trzy razy z rzędu zajęli drużynowo I miejsce. (…)Od trzech edycji uczestniczymy w ogólnopolskim konkursie: „Ożywić pola”. Ten rok zdominował trznadel, któremu poświecono wiele ciekawych imprez, konkursów, działań, akcji i wystaw. (…)

W Kuratorium Oświaty zarejestrowaliśmy innowację pedagogiczną: „Przyjazna przyroda”. Uczniowie indywidualnie zajmują wysokie lokaty w ogólnopolskich i wojewódzkich konkursach i quizach ekologicznych, w tym roku III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Las i jego mieszkańcy” zajęła uczennica klasy 0, zaś w XIV Podkarpackim Konkursie Ekologicznym uczniów kl. I-III „I Ty możesz zostać Ekologiem”, w bardzo trudnym teście ekologicznym sukces odniósł uczeń z klasy III, który zajął IV miejsce, zaś w finale Wojewódzkiego Konkursu „Leśne opowieści” dwie uczennice uzyskały wyróżnienie.

Nawiązaliśmy współpracę z uczelniami wyższymi, stowarzyszeniami ekologicznymi, orędownikami skutecznych i profesjonalnych działań prośrodowiskowych. (…) Od wielu lat współpracujemy z różnymi instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz ochrony przyrody, w tym najdłużej z ZK „Wisłok”, Ekoskopem. Realizowaliśmy wspólnie wiele projektów, np. projekt związany z ochroną rzeki Wisłok i jej dopływów. Uczestniczymy w spotkaniach i piknikach ekologicznych, na których prezentujemy także swoje dokonania i dzielimy się doświadczeniem z innymi w dziedzinie ekologii i rozwoju zrównoważonego. Wcześniej dość regularnie współpracowaliśmy z Ligą Ochrony Przyrody w Rzeszowie, ze Stowarzyszeniem „Puls Ziemi”. Od kilku lat dobrze układa się współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, z Polskim Związkiem Łowieckim, Nadleśnictwem Głogów Małopolski. (...)

(…) W 2009 roku opracowałam i zarejestrowałam w Kuratorium Oświaty innowację organizacyjną z zakresu zarządzania szkołą, pt. Szkoła dla zrównoważonego rozwoju. Na tej podstawie opracowano pięcioletnią koncepcję szkoły opartą na zasadach zrównoważonego rozwoju. Plan zakładał działania szkoły w 4 aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Skupiliśmy się na tym, że, po pierwsze, edukacja ekologiczna będzie priorytetem w działaniach szkoły, po drugie, oddziaływania wychowawcze będą sprzyjać kształtowaniu przyjaznych środowisku postaw i przekazywaniu wartości etycznych, po trzecie, szkoła będzie miejscem bezpiecznym i przyjaznym dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, pracownikom i środowisku i po czwarte, będziemy pokazywać różnorodność i atrakcyjność form działania placówki, będziemy współpracować ze społecznością lokalną, wymieniać się doświadczeniami z innymi szkołami i instytucjami. (…) Aby osiągnąć zamierzone cele podejmowane działania muszą być systematyczne i trwałe. Dlatego dotrwaliśmy do XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego. Konkurs jest objęty honorowymi patronatami: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i wójta Gminy Świlcza. (…)

Ważnym sprzymierzeńcem naszych działań, wspierającym finansowo bądź rzeczowo to ogromne przedsięwzięcie są: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Urząd Marszałkowski, Wójt gminy. W tym roku przydatne było wsparcie Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt, PGNiG-e, Stowarzyszenia Eko-Przestrzeń, proboszcza parafii w Rudnej Wielkiej. Merytorycznie i medialnie wspierają nasze inicjatywy: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie i kwartalnik „Trzcionka”. Grono sprzymierzeńców stale się powiększa.

Zebrały i opracowały:

Maria Waltosz, Małgorzata Cząstkiewicz


ALARM dla Bio!

Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia - taki tytuł nosi projekt realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Do udziału zaprosiło nas Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa. 40 szkół i dziesięć lokalnych Centrów Edukacji Ekologicznej, a wśród nich my - uczniowie klas trzeciej i czwartej - będziemy szukać pereł bioróżnorodności, badać je, a przede wszystkim będziemy się uczyć i bawić. Wystawy, wycieczki, warsztaty plenerowe, badania laboratoryjne z wykorzystaniem ekomobila to tylko niektóre z czekających na nas atrakcji. O działaniach będziemy pisać na bieżąco, ale już wystartowaliśmy. Panie Joanna Wiśniewska i Bogusława Arkuszyńska 5 września wzięły udział w konferencji otwierającej projekt. Po przedstawieniu zespołu realizatorów omówiono główne wydarzenia i zapoznano uczestników z planem działań na lata 2014-2016. Było nie tylko oficjalnie, ale i roboczo, a przede wszystkim sympatycznie i apetycznie (ekologiczny poczęstunek!). Do startu gotowi...

Bogusława Arkuszyńska - koordynator

Zaciekawionych projektem zapraszamy na strony:

www.ekoskop.rzeszow.pl

http://alarmdlabio.pl/index.php/pl/

nullwięcej i więcej

Projekt zakończony
MAŁY MISTRZ

null

Program „Mały Mistrz” skierowany był do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą było propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opierała się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń miał szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany był odpowiednią odznaką  więcej i więcej

Projekt zakończony


GLOBE i Badawcza Kampania Klimatyczna

PROJEKT ŚWIATOWY

W roku szkolny 2013/2014 byliśmy współorganizatorami i nasi uczniowie zdobyli I miejsce w GLOBE GAMES!

null

Globe Games 2009 więcejnull

Globe Games 2010 więcejnullGANIUS LOGICUS

Konkurs Genius Logicus to prestiżowe międzynarodowe zawody, najprężniej rozwijające się zawody w Europie Środkowej - w konkursie uczestniczyły dziesiątki tysięcy zawodników oraz tysiące szkół (szkoły podstawowe, szkoły średnie, gimnazja, licea zawodowe, licea medyczne oraz szkoły artystyczne). Obecnie konkurs odbywa się w 8 państwach (Słowacja, Republika Czeska, Węgry, Polska, Rosja, Chorwacja, Słowenia, Rumunia), ale planowane jest dalsze powiększenie jego zasięgu na dziesiątki innych państw w Europie oraz poza nią.


ZNOWU UCZEŃ Z RUDNEJ WIELKIEJ BĘDZIE REPREZENTOWAŁ POLSKĘ w GENIUS LOGICUS w 2018 roku! więcej


Nasze sukcesy w roku 2016:

Natalia Kurdziel i Paulina Bartnik reprezentowały Polskę w rozgrywkach europejskich:

Natalia Kurdziel 1. miejsce w Europie a Paulina Bartnik 7.  w Rundzie Mistrzów WIĘCEJ d93e472e-7542-474e-b135-3d19d6a0bf9bjpg

W roku szkolnym 2015/2016:

Paulina Bartnik- II miejsce w Polsce!
Natalia Kurdziel - III miejsce w Polsce!
oraz prawo udziału w Rundzie Mistrzów, w której bierze udział po 3 najlepszych uczniów z każdego kraju.

W międzynarodowych zawodach z logiki GANIUS LOGICUS z pomiarem czasu w 2015 roku brało udział 7 uczniów z naszej szkoły podstawowej. Bardzo dobrze sobie poradzili.

Srebrny Certyfikat otrzymali :

Paulina Bartnik- 50. miejsce w kraju i 284. w Europie

Natalia Kurdziel- 53. miejsce w kraju i 288. w Europie

Krystian Bednarz- 66. miejsce w kraju i 363. w Europie

Zuzanna Węgrzynowicz- 70. miejsce w kraju i 437. w Europie

Maksymilian Kulczycki- 76. miejsce w kraju i 426. w Europie

Brązowe certyfikaty otrzymali:

Jakub Mazur- 104. miejsce w kraju i 582. w Europie

Zuzanna Wilk- 109. miejsce w kraju i 529. w Europie.

Opiekunem była p. Małgorzata Cząstkiewicz.

Gratulujemy. więcej 

GENIUS LOGICUS 2016 TUTAJ


MATEMATYKA INNEGO WYMIARU

Był to projekt edukacyjny dla uczniów uzdolnionych matematycznie, który miał na celu przygotować ich do osiągnięcia sukcesu podczas MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI DZIECI I MŁODZIEŻY. Uczniowie rozwiązując nietypowe zadania, bawiąc się uczyli się na portalu www.matematykainnegowymiaru.pl.

Dzięki udziałowi w tym projekcie i osiągniętych wynikach nasza szkoła w 2013r. otrzymała tytuł SZKOŁA MATEMATYCZNYCH INNOWACJI

a prowadzący zajęcia  nauczyciel-  p. Małgorzata Cząstkiewicz- tytuł INNOWACYJNY NAUCZYCIEL MATEMATYKI.

Portal www.matematykainnegowymiaru.pl świetnie przygotowuje również do innych konkursów matematycznych. 

Projekt zakończony


SZKOŁA W RUCHU

rok szkolny 2013/2014 to:

null

więcej i więcej i więcej

Projekt zakończonyTRZYMAJ FORMĘ!

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

null

Główny Inspektorat Sanitarny i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, wychodząc naprzeciw zaleceniom strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz zaleceniom Białej Księgi Komisji Europejskiej "Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością" od siedmiu lat prowadzą Ogólnopolski Program Edukacyjny "Trzymaj Formę!" promujący zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej.

Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki więcej

nullOŻYWIĆ POLA

Zgodnie z tematyką priorytetową działania, głównymi celami akcji "Ożywić Pola" były  przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej.
Program zakładał - jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.). Drugim zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie - dla wzmocnienia efektu edukacyjnego. WIĘCEJ I WIĘCEJ i więcej

Finał'2015 więcej null

Projekt zakończonynull

Przedszkolaki brały udział w XIV edycji konkursu Akademii Misia HARIBO. Otrzymały nietypową, edukacyjną grę w formie dwustronnego plakatu, przedstawiającego Układ Słoneczny. Aby w możliwie najbardziej atrakcyjny dla dzieci sposób zobrazować jak wygląda Układ Słoneczny, były niespodzianki takie, jak elementy fluorescencji oraz 3D, do których dzieci dostały specjalne binokle. Przewodnikiem w podróży po planetach był oczywiście Miś HARIBO.

więcej

..................................................................................................................................

null

Akademia Aquafresh to największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej, który był realizowany w przedszkolach

więcej

..................................................................................................................................

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

null

CELEM PROGRAMU było:

a. popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych.

b. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury.

c. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. więcej


Projekt zakończony


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

null

I MY TEŻ CZYTAMY:

więcej, więcej, więcej, więceji więcejRATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

null

Projekt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy promujący umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród uczniów klas I-III.

więcej i więcej i więcej


KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

null

W naszym Gimnazjum co roku odbywa się kurs prowadzony przez profesjonalnego ratownika medycznego dla naszych gimnazjalistów więcej i więcej.


Projekt unijny we współpracy z ARR:

null

Agencja Rynku Rolnego, jako agencja płatnicza, realizuje dwa programy skierowane do naszych najmłodszych beneficjentów: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole ".
Ideą programów jest promocja zdrowej diety oraz pokazanie dzieciom, że warzywa, owoce, soki i przetwory mleczne są modne a zdrowe nawyki to inwestycja w przyszłość.

null

„Pij mleko!”
Projekt dla klas 0-VI szkoły podstawowej realizowany jest w naszej szkole we współpracy z Agencją Rynku Rolnego, w ramach którego każde dziecko otrzymuje 3 razy w tygodniu białe 1,5% mleko w kartoniku. Projektem objęto 114 naszych uczniów szkoły podstawowej.
„Owoce i warzywa”
W klasach I-III szkoły podstawowej uczniowie otrzymują porcje warzyw, owoców lub soki. Ten projekt również realizowany jest we współpracy z Agencją Rynku Rolnego więcej


ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO

Wygraliśmy tablicę multimedialną!

W naszej szkole od wielu lat uczymy zasad ekologicznego trybu życia. Jednym z elementów tej edukacji był udział klasy II b w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym "Żyj smacznie i zdrowo".

W ramach tego projektu uczniowie, pod opieką pani Doroty Szeteli i pani Agaty Micał, wzięli udział

w konkursie, którego celem było zorganizowanie wydarzenia społecznego promującego zasady zdrowego trybu życia. Gimnazjaliści spisali się na medal! Ich praca została wysoko oceniona przez jury konkursu, które przyznało naszej szkole jedną z głównych nagród – tablicę multimedialną. Uroczyste wręczenie nagrody połączone z lekcją na temat zdrowego żywienia, konkursami i warsztatami tanecznymi odbędzie się w naszej szkole 21 maja 2013r.

więcej i więcejnull

Projekt zakończony

Projekt "Uczeń OnLine"!

Nasza szkoła znalazła się w jednej z 50 szkół, które zostały wybrane do uczestnictwa w tym projekcie. W jego ramach zostało utworzone koło lingwistyczne dla chętnych uczniów klas I gimnazjum, które się spotykało przez okres trzech lat raz na tydzień. Darmowe zajęcia się odbywały z wykorzystaniem programu do nauki języków Supermemo, które można obejrzeć na stronie internetowej www.supermemo.net (dostęp do darmowych kursów po zalogowaniu). Szkoła otrzymała też sprzęt pomocny przy prowadzeniu zajęć: laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kamerę cyfrową, aparat fotograficzny, rzutnik multimedialny, mikrofony oraz dyktafon.

Letnie obozy naukowe. Podczas letniej przerwy w nauce dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach kół naukowych zorganizowaliśmy kilkudniowe obozy naukowe pełne atrakcji. Była to okazja do nawiązania kontaktów z kolegami i koleżankami z całej Polski.

Joanna Wiśniewska

null więcej i więcej

Projekt zakończony


EKONAUCI MAŁYCH GMIN- TO MY!!!

null

Projekt Stowarzyszenia EKOSKOP z Rzeszowa- "EkoNauci Małych Gmin".

Projekt miał na celu przybliżyć mieszkańcom gminy Świlcza problem segregowania śmieci i ich utylizacji zgodnie z najnowszym prawem unijnym i polskim. Należało wykonać szereg zadań

null

(m.in. wykonać olbrzymi kolaż na temat segregacji śmieci).

Był też "jeżowóz".

Wszystkie zadania wykonaliśmy znakomicie i uzyskaliśmy dla naszych uczniów tytuł "EKONAUCI MAŁYCH GMIN"! więcej i więcej. W nagrodę została nam ufundowana wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego!

Koordynatorem była p. Agata Irzyńska

Projekt zakończony


Świadomy wie, co zrobić z ZSEE.

null

Był to konkurs ogólnopolski, którego organizatorem była Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej z Warszawy. Należało powołać zespół uczniów i nauczyciela do wykonywania wielu zadań ekologicznych. Nasz zespół to EkoFerajna i nasza opiekunka - p.Cząstkiewicz. Pierwszym zadaniem było tropienie dzikich wysypisk śmieci i punktów zbiórki elektrośmieci.

W oparciu o zebrane informacje powstała gra planszowa:

null

Planszowa gra edukacyjna "Śmieciowy bizne$" , której autorką jest Zuzia Styka z klasy IV.

W tym ogólnopolskim konkursie pt. "Świadomy wie, co robić z ZSEE" nasz zespół EKOFERAJNA zajął 16. miejsce na 172 szkoły biorące w nim udział. BRAWO!

Projekt zakończony


Ogólnoposki konkurs "Drugie życie elektrośmieci".

null

Organizatorem Konkursu była Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

oraz Europejska Platforma Recyklingu Batteries Poland Sp.z o.o. Konkurs dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zespół Świetliki zdobył 13. miejsce na 65 zespołów w Ogólnopolskim Konkursie "Drugie Życie Elektrośmieci". Opiekunką była pani B. Tarnowska-Mazan.

null


Zespół do zadań specjalnych ŚWIETLIKI.
Projekt zakończony


           EkoAkademia 1. i 3. wieku

null

Organizator: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika w Gliwicach;

Zasięg: Ogólnopolski;

Miejsce realizacji: ZS Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej;

Uczestnicy: klasa IIIb (członkowie EkoAkademii) i grupa osób 50+(rodzice, babcie i dziadkowie uczniów);

null

Koordynator projektu: Janina Godlewska (EkoProfesor);

Czas realizacji: 14.02 2011 rok – 31.12. 2011 rok.

Zadania zrealizowane w ramach projektu ( osiem pracochłonnych zadań):

1)Inwentaryzacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w szkole i domach oraz zorganizowaniezbiórki elektrośmieci - 30 marca i 24 listopada 2011 roku.

2) Lokalizacja „dzikich wysypisk” na terenie Rudnej Wielkiej i wypisanie punktów zbiórki różnych odpadów – wrzesień 2011r.

3) Zużyty sprzęt- utworzenie rzeźby artystycznej, pomnika z odpadów oraz zorganizowanie happeningu -3 i 4 października 2011r.

4)Zorganizowanie pokazu rozbioru ZSEiE „second life” przez Politechnikę Rzeszowską – Koło Naukowe Studentów -26 października 2011 roku.

5)Zorganizowanie szkolnej wystawy „starego” i współczesnego sprzętu EiE -10 listopada 2011r.

6)Opracowanie Eko-Broszury na temat elektrośmieci – listopad 2011 roku

7) Zorganizowanie Ekolekcji przez uczniów dla osób 50+ o tematyce poświęconej ZSEiE oraz racjonalnym zakupom –„ Kupuj odpowiedzialnie!” –listopad 2011r.

8) Zadanie specjalne –zorganizowanie „ Ekologicznych majówek” i „Listopadowych porządków” oraz kolejnej zbiórki ZSEiE i innych surowców . więcej

Konkurs został rozstrzygnięty i nasza szkoła zajęła w nim II miejsce w skali kraju. więcejFENIKS

null

W naszej szkole od dnia 24 lutego 2009 roku realizowany był Program FENIKS,

długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów, którego koordynatorem szkolnym był pan mgr Tomasz Czyż. W ramach programu FENIKS odbyły się spotkania, w których brali udział uczniowie i naukowcy - pracownicy wyższych uczeni:

-w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej - 08 kwietnia 2009r.

-na Uniwersytecie Rzeszowskim - 17 kwietnia 2009r.

więcej i więcej i więcej

Projekt zakończonySOCRATES COMENIUS

nullnull

Międzynarodowy projekt unijny - zakończony

W projekcie "Większy świat- bliższa Europa" brały udział, oprócz naszej szkoły, szkoła z Francji (Troya) i szkoła z Łotwy (Irlava). Leaderem projektu została pani Joanna Wiśniewska. Projekt miał na celu zapoznanie uczniów ze sposobami nauczania w innych krajach europejskich, poznanie ich kultury, kuchni itp.

WIZYTA WE FRANCJI więcej

REWIZYTA ROBOCZA ŁOTYSZY W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDNEJ WIELKIEJ

W dniach 17 – 19 grudnia 2008 r. gościliśmy w naszym gimnazjum 9-cio osobową grupę z Łotwy, z miejscowości Irlava, położonej około 1,5 godziny jazdy samochodem od Rygi. Było to 2 nauczycieli, jeden przedstawiciel tamtejszego Urzędu Gminy oraz 6 uczennic w wieku 15 – 16 lat.

Koordynatorem była p. Joanna Wiśniewska, nauczycielka języka angielskiego Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej

więcej i więcej

null
ŻYWE KAMIENIE

null

Pozornie te dwa słowa się wykluczają. Kamień jest czymś twardym, ciężkim do poruszenia. Ale kamień to też symbol czegoś stabilnego, na czym można się oprzeć, na którym można budować. Stąd też pomysł na takie zestawienie słów, które stały się tytułem programu edukacyjno – apostolskiego dla szkół, który został przygotowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, a za którego realizację odpowiada ks. dr Janusz Podlaszczak.
Program jest skierowany do uczniów i nauczycieli, którzy pragną w sposób planowy i systematyczny „apostołować” w środowisku szkolnym. Na powstanie tego programu złożyły się dwie okoliczności. Po pierwsze 30-lecie pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II, któremu młodzież i jej sprawy były szczególnie bliskie. Dlatego stać się „żywym pomnikiem Jana Pawła II” to znaczy realizować jego wezwanie do stawienia zapory demoralizacji – zapory tym wadom społecznym, […] o których Wy sami doskonale wiecie – jak mówił do młodych w 1983 r. Druga okoliczność to ogłoszony przez Benedykta XVI „Rok Św. Pawła”, który wyznał: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii.
Celem głównym programu jest „staranie się być przyjacielem Jezusa Chrystusa w szkole”. W celach szczegółowych zawarto dążenie do stawania się świadkiem Chrystusa na co dzień, czyli przeżywanie młodości razem z Chrystusem we wszystkich wymiarach życia szkolnego. Ważnym celem jest na pewno tworzenie w szkole środowiska dobroci, życzliwości, ładu moralnego, kultury zachowania, czyli tego wszystkiego co składa się na szacunek dla bliźniego, a w tym przypadku dla uczniów, nauczycieli i osób związanych ze szkołą. Cele programu można realizować poprzez założenie w szkole uczniowskiego klubu Jana Pawła II „Żywe Kamienie” i zarejestrowanie go w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, włączając się w ten sposób w budowanie „żywego pomnika Jana Pawła II”.
Klub ten ma stanowić otwartą wspólnotę wsparcia dla wszystkich, którzy żyją ewangelicznymi ideałami „nowego człowieka” i chcą odważnie tworzyć „nową kulturę” w klasie i szkole. Ta „nowa kultura” to choćby kierowanie się na co dzień moralnością ewangeliczną, tworzenie atmosfery koleżeństwa pomiędzy kolegami i koleżankami, włączanie się w działalność charytatywną (np. Caritas, Dzień Papieski), prowadzenie w ramach gazetki szkolnej „kącika Jana Pawła II” i propagowanie nauczania papieża, spotykanie się o umówionej godzinie na wspólnej krótkiej modlitwie.
Klub powinien mieć swoją wewnętrzną strukturę oraz opiekuna w osobie nauczyciela. Szczególną rolę w zakładaniu pierwszych szkolnych kół „Żywych Kamieni” powinni odegrać uczniowie włączeni w program formacyjny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz program formacyjny „Diecezjalnej Pomocy Naukowej”.

W naszej szkole powstał Uczniowski klub JP2 "Żywe Kamienie" 
"Wszystkie kolory świata"

Projekt UNICEF- "Wszystkie kolory świata"- Zaopiekuj się mną! Daj nadzieję na życie!


Celem projektu było:kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. W ramach akcji uczniowie przygotowywali charytatywne szmaciane laleczki UNICEF.

Wystawa laleczek w szkole – podczas specjalnego wydarzenia odbyła się wystawa laleczek. Na ten dzień dzieci zaprosiły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu dziecku z Sierra Leone przekazując na ten cel darowiznę. Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę- w naszej szkole wygrała:
akna-grenlandiajpg

Ma na imię Akna- pochodzi z Grenlandii, wykonała ją Kinga Gajda z klasy III więcej

Projekt zakończony
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania

null

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I - III szkół podstawowych w Gminie Świlcza" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego miał na celu wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów.

więceji więcej

Projekt zakończony

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"null

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Grupę Edukacyjną S.A. (Beneficjenta Projektu) na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej.
Projekt prowadzony był w trzech etapach w kolejnych pierwszych klasach.
Pierwszy etap prowadziła p. Agata Irzyńska, drugi p. Bogusława Arkuszyńska, trzeci p. Danuta Pomianek.

Na czym polegał Projekt edukacyjny w klasie I?

Od września realizowane były w klasie I zajęcia pozalekcyjne w trzech ośrodkach zainteresowań: językowym, wizualno-ruchowym i matematyczno-przyrodniczym. Każdy z nich posiada różnorodne środki dydaktyczne, które szkoła otrzymała w ramach projektu. Służą one rozwijaniu inteligencji językowej, muzycznej, ruchowej, logiczno-matematycznej, interpersonalnej, intrapersonalnej oraz plastyczno-technicznej.
Wszyscy uczniowie mieli możliwość rozwijania aktywności twórczej i indywidualnych predyspozycji intelektualnych.
Dzieci i nauczyciele dzielili ze sobą odpowiedzialność, radość i satysfakcję z nauki. Nie ma tu miejsca na niepowodzenia.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, rozwijając swoje zdolności, odkrywając mocne strony, świetnie się bawiąc.

null

Projekt zakończony